โหลดเพลง

value="http://www.ijigg.com/jiggPlayer.swf?songID=V2B4B7GAPD&Autoplay=0">โหลดเพลง

การตรงต่อเวลา เป็นเครื่องหมายของคนดี


แข่งโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับภาคกลางและตะวันออก ปี 2551


วันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

ตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์

นักเรียนโรงเรียนวัดดอนมะโนรา

แหล่งเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์

ความหมายและประเภทอของโครงงานวิทยาศาสตร์
ลำดับขั้นตอนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์
วิธีคิดเรื่องที่จะทำโครงงานวิทยาศาสตร์
การวิเคราะห์โครงงานวิทยาศาสตร์
การเลือกเรื่องที่จะทำโครงงานวิทยาศาสตร์
การตั้งชื่อโครงงานและการกำหนดวัตถุประสงค์
การวางแผนและออกแบบการทดลอง
เค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์
การลงมือทำโครงงานวิทยาศาสตร์
การเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์
การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์

วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

กระบวนการวิทยาศาสตร์


กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คือ วิธีการและขั้นตอนที่ใช้ดำเนินการค้นคว้าหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 2) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 3) จิตวิทยาศาสตร์

วิธีการทางวิทยาศาสตร์
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เป็นขั้นตอนการทำงานอย่างเป็นระบบที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ในการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้

1. ขั้นสังเกตเพื่อระบุปัญหา คือการระบุปัญหา หรือสิ่งที่ต้องการศึกษา และกำหนด ขอบเขตของปัญหา

2. ขั้นตั้งสมมติฐาน คือการคิดคำตอบที่คาดหวังว่าควรจะเป็น หรือการคาดเดาคำตอบ ที่จะได้รับ

3. ขั้นการรวบรวมข้อมูล คือการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบ สมมติฐานที่ตั้งไว้ว่าถูกหรือผิด โดยมีหลักฐานยืนยัน อาจทำได้โดยการสังเกต หรือการทดลอง

4. ขั้นสรุปผล คือการสรุปว่าจะปฏิเสธ หรือยอมรับสมมติฐาน ตามหลักเหตุและผล เพื่อให้ได้คำตอบของปัญ